การให้คำแนะนำ Coaching Team

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team)
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี โดยการให้คำแนะนำ Coaching Team และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓