สพฐ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุน เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567

สำหรับการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2567 มีผู้บังคับบัญชา คณะครูใหญ่และบุคลากรทางการศึกษาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุม 329 นาย จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ อภิปรายกลุ่ม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการศึกษา และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ พระราชกระแสในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2566 การแก้ไขปัญหา การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ (Triple-P) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก เด็กวัยเรียน การบริหารจัดการกองทุนเลี้ยงไก่ไข่ให้ยั่งยืน และการบริหารงานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

ขอขอบคุณ
ข้อมูลจาก http://www.psproject.org/
และรูปภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 13 เมษายน 2567