สพป.ระนอง เร่งขับเคลื่อนโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละฝ่าย ร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 คุณภาพ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

สำหรับโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เป็นหนึ่งในนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สื่อ อุปกรณ์ และงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อีกทั้งจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนรวมถึงนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามต่อไป