สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ”แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2567 – 2568 สพม.เชียงใหม่” ให้แก่ บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 72 คน โดยมี นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนร่วมกัน ค้นหา ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่มีแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ สังคมในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแกนนำ บุคลากรที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ เราจะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โอกาสนี้ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย “เกณฑ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม” ให้แก่ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่