สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวนิดา เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการประชุม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2