สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท

          /////วันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2567 ประกอบด้วย  นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 คน  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1 คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 7 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน  

นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ กล่าวปฐมนิเทศว่า หัวใจของการบริหารงานโรงเรียน คือ งานวิชาการ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การบริหารงานบุคคล  การจะเป็นผู้นำได้นั้นเราจะต้องรู้ทุกเรื่องในส่วนงาน อาจจะไม่ได้รู้ลึกแต่ต้องรู้เพื่อจะตอบคำถามกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ถึงจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น  ผู้บริหารจะต้องรู้จักการวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุด  ฟัง ดู ให้มากกว่าพูด คำพูดทุกคำของผู้บริหารพูดแล้วต้องทำให้ได้ การเป็นผู้บริหารถึงจะเจอความยากลำบาก ไม่พร้อม ก็ต้องเรียนรู้ หาทางแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเอง ปัญหาที่พบเจอให้มองเป็นสิ่งที่ท้าททาย ทำตามบริบทเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหานั้น เมื่อเราแก้ปัญหาได้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเจอเรื่องคนหรือเรื่องเงิน  และการเป็นผู้บริหาร  การสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งจำเป็นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน การที่เราจะให้ใครทำงานให้เราด้วยความเต็มใจนั้น จะต้องรู้จักการพูด การโน้มน้าวใจคน ถึงจะได้รับการยอมรับและความเต็มใจที่จะทำงานให้   การรู้จักวิธีการในการแก้ปัญหา ลดช่องว่างระหว่างครูกับผู้บริหาร ถ้าหากครูเริ่มออกห่างจากผู้บริหาร ให้พิจารณาตนเองว่าเกิดอะไรขึ้น ให้มองที่ตัวเอง แล้วแก้ไขปัญหานั้น   เป้าหมายในการเรียน ปริญญาโท บริหารการศึกษา เมื่อเราเรียนบริหารการศึกษาแล้วนั้น แสดงว่าเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นผู้บริหารให้ได้ เพื่อพิสูจน์ตนเองให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ต่อบุคคลใกล้ตัว อย่าฟังในเสียงคัดค้านให้มุ่งเป้าหมายอย่างชัดเจน   การเป็นผู้บริหาร จะต้องมีความสละ และบางครั้งก็ต้องเสียสละในความเป็นส่วนตัวบ้าง   การจะเป็นผู้บริหารที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเชื่อถือ และยอมรับได้นั้น จะต้องใช้เหตุผลในการทำงาน มีข้อเท็จจริงในการชี้แจง  มีความรู้  ทุกอย่างที่กระทำต้องอยู่ภายใต้นโยบาย กฎ และระเบียบ ที่สามารถรองรับรับเหตุผลในการตอบคำถาม