วันที่ 17 เมษายน 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.)จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย และคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ชี้แจงการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ปรึกษาหารือในประเด็นการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และการพัฒนาศึกษานิเทศก์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

Latest posts by โสภิดา ธรรมวงศ์ (see all)