สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เลื่อนเงินเดือนครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี