สพป.ภูเก็ต รับการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รับการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ทั้งนี้ มีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประธานกรรมการ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการ และ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการและเลขานุการ การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต