สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 18 เมษายน 2567  เวลา  08.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1, นางรัชฎาพร  ชูสกุล  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างต่อเนื่อง  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” จำนวน 5 โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อใช้แผนปฏิบัติการ เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และยกระดับผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพ