ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ

ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีร่างรายละเอียดข้อกำหนดรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

  1. ร่าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
  2. ร่างคุณลักษณะเฉพาะระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานสำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ obecict@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2567 ระยะเวลา 3 วันทำการ