สพป.เลย เขต ๒ รับชมพฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ.

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับชมพฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(กบข.) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒