สพป.เลย เขต ๒ ประชุมรับนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมรับทราบและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว สพป.เลย เขต ๒