สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เลื่อนเงินเดือนครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางสุธานี วิสุงเร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน พิจารณารายงานผลการพิจารณา พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน การจัดสรรวงเงิน หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารวงเงิน และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตามกฎ ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี