วัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มได้พบปะแจ้งข้อราชการ และภารกิจงานที่จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต