สพม. สงขลา สตูล พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาพิเศษ วิชาบุกเบิก(สองทะเล)

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาพิเศษ วิชาบุกเบิก(สองทะเล) กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เยาวชนมีลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา