สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) เพื่อร่วมกันพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหนังสือแนวปฏิบัติของ สพฐ. การเลื่อนเงินเดือนการเลื่อนเงินเดือน และเพื่อน็็ประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ ๑  (๑ เมษายน ๒๕๖๗) สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณา และรายงานผลการพิจารณา เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด โดยความเห็นชอบของ  อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ การพิจารณาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ และเกิดผลดีต่อทางราชการ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑