สพป.ระนอง จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้าน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ในการนี้ ว่าที่สุพจน์ บุญยืน กล่าวว่า นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงปัจจุบัน

พร้อมนี้ ประชุมได้มีการรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2566, ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.6 และ ม.3 รวมถึง มีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดย สพฐ. ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย โรงเรียนชาติเฉลิม โรงเรียนบ้านเขาฝาชี โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนบ้านกำพวน โดยพิจารณาตามกรอบการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้ และด้านนักเรียน

สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สพฐ. ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประกาศ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กำหนด นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2567

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ปชส.สพป.ระนอง