สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 5/2567

วันที่  22 มีนาคม  2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 ด้วยระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีนายธนชน มุทาพร ประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์