ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ๓๘ ค. (๒)

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการ  

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ ๑  (๑ เมษายน ๒๕๖๗) สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันกลั่นกรอง เสนอแนะ พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ การพิจารณาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑