สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่  22  เมษายน  2567 เวลา  09.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ประธาน อ.ก.ค.ศ. เพื่อร่วมกันพิจารณาการบริหารงานบุคคล  อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และร่วมกันขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ของ ก.ค.ศ. และหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม  ให้คณะกรรมการได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาฯ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง (ชั้น 3)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ภาพ/ข่าว : สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ