สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุม ผอ.สถานศึกษาในสังกัด และร่วมประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 200 คน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ร่วมประชุมออนไลน์ มอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM” โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ณ อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี