สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 เมษายน 2567  เวลา 13.30 น. ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมเพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในด้านความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของ สพฐ. เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา   ผ่านระบบ Video Conference โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี  มีความสุข” ,นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   กล่าวแสดงความห่วงใจครูและนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน , ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ”ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ,และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมมอบนโยบายฯ ในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM”  การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู /การยกระดับผลการประเมิน PISA /ระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต /มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)/ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) /การจัดการศึกษาเรียนรวม /วัดผล เทียบโอน  โดยนางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.  ,ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา/การจ้างนักการภารโรง/การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยนายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  รองเลขาธิการ กพฐ., การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภคเรียน/ความปลอยภัยในสถานศึกษา /กิจกรรมพิธีไหว้ครู/Soft Power/อาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาส โดยนายธีร์ ภวังคนันท์  รองเลขาธิการ กพฐ., การปรับภูมิทัศน์ /การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน/โรงเรียนคุณภาพ โดยนายภูธร  จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่ายเลขาธิการ กพฐ. และการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)โดยนายสุรินทร์  มั่นประสงค์  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ส่งสัญญาณจาก อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี