สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมรับมอบนโยบาย ของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ สพฐ. เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ  Zoom Meeting

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมรับมอบนโยบาย ของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ สพฐ. เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ  Zoom Meeting

วันที่ 23 เมษายน 2567  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป. ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 3/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  พร้อมได้มอบนโยบายต่างๆ ด้านการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีกิจกรรมก่อนการประชุมดังนี้.-  รับชมคลิปนโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ที่ชี้แจงต่อสภาผู้แทนฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาส่งต่อข้อมูล ในการช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ โดยมี  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงภารกิจงาน ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ณ  โรงแรมนานาบุรี อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร