สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ  นายเจนภพ  ชัยวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ.2567 – 2571 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูที่รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน   สื่อสาร สร้างความเข้าใจในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ในรุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๙๔ คนวิทยากรมี นางบูลยาวี  ถิรคุณธนเศรษฐ์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒  นายสมพร  ไชยแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกมน นางสาวสุวรรณี  เกษสาลี ครูโรงเรียนบ้านโคกมน นายมหิทธา  พรหมลิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์  นางกาญจนา  สมีแจ่ม นายยอดชาย สารวงษ์ ศึกษานิเทศก์ งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และจากการลงทะเบียนของครูในสังกัดที่เข้าร่วมการประชุม