ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน PISA 2025 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับผลการประเมินของนักเรียนร่วมกับนานาชาติและเพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมในการยกระดับสมรรถนะนักเรียนในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2025 ตามมาตรการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็น ในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้ โดยมีนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ครูวิชาการหรือครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 2 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามหมอก ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน