สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  ผอ.กลุ่มงาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567  ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

โดยมีนายชูสิน วรเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 6 ,ศึกษาธิการจังหวัด ,ผอ.สพป. ,ผอ.สพม.,ผอ.กศน.จังหวัด, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด