สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน 2567 “เรียนดี มีความสุข”

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สิบตำรวจตรี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผ้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน 2567 “เรียนดี มีความสุข” ผ่านระบบ Video Conference โดย มอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดย ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก