สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งาน ผ่านกระบวนการศิลปะ เพื่อเด็กแอลดี”

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งาน ผ่านกระบวนการศิลปะ เพื่อเด็กแอลดี” ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ได้นำกระบวนการและกิจกรรมศิลปะ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ​ให้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ คุณปรียาศรี พรหมจินดา และคณะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสำหรับเด็กแอลดี  ในการอบรมครั้งนี้มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน