ผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างระบบการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัย ภัยพิบัติและภัยคุกคาม

บทสรุปผู้บริหาร ผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างระบบการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัย ภัยพิบัติและภัยคุกคาม