แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567