สพป.กระบี่ ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการประเมิน ITA ออนไลน์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30  เมษายน  2567  ที่ห้องประชุมปูดำ  สพป.กระบี่  ดร.วรรณดี  เกตแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   เพื่อประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด    เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการตอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐที่มีคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นกรอบการประเมิน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล