สพป.ลำพูน เขต 2 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ภาคกและภาคข)

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2567 จำนวน 3 กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และนาฎศิลป์ ในภาคก ความรอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติของวิชาชีพครู และภาคข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยมีนางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2