อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (see all)