วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

1 20 21 22 23