สพม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๖)

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๖) พร้อมด้วย นายสินธิ์ สิงห์ศรี ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายบุญเรือง บุญสว่าง ครู รร.ปิยะมหาราชาลัย ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม