สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประโชติการาม นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางชนิภา เอี่ยมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากร สพป.สิงห์บุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” Happy Toilet ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนวัดเมตารางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ท่านสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เข้าร่วมฯ ซึ่งโครงการ “สุขาดี มีความสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 97,000,000 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านบาท) เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 9,700 โรงเรียน ได้นำไปปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ให้พร้อมใช้งานก่อนการเปิดภาคเรียนนี้ ทั้งนี้ หลังจาก Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว สพฐ. จะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีการประเมินติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม ตามเป้าหมายของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป