สพฐเปิดโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ .. 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ .. 2567 พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึง ท่านที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการ ศบศบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และศึกษานิเทศก์ทุกท่านระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม  โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

​​สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้การทำงานที่เกิดจากความร่วมมือกัน ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าสืบไป ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ .. 2567 – 2568 

ข้อ 10 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 10.2 พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ

และการชี้แนะ (Coaching) ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำ ชี้แนะถึงแนวทาง การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ​จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ..2567 ได้จัดทำหลักสูตรและคู่มือศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ .. 2567 ซึ่งกำหนดการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

​1.  ระยะ Pre – training เรียนผ่านระบบแบบ online ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 12 พฤษภาคม2567 โดยทำการศึกษาความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมผ่าน Platform สำรวจตนเอง โดยวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายในการเป็นศึกษานิเทศก์ ปัญหาที่พบจากการนิเทศและความต้องการในการพัฒนา

​​2. ระยะ On – site training ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2567  โรงแรมอิงธาร รีสอร์ทจังหวัดนครนายก

3. ระยะ Post – training ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานโดยมีศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงที่เป็นทั้งข้าราชการบำนาญ และศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นcluster เพื่อลงพื้นที่ในการนิเทศ ติดตาม ให้คำชี้แนะ ตลอดการพัฒนา

.

โดยการประชุมฯ ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตามหนังสือสำนักงาน ..ที่ ศธ 0206.6/ลงวันที่ 5 มกราคม 2565) จำนวน 443 คน โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์สามารถนำความรู้จากการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายศึกษานิเทศก์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษา ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา พร้อมชี้แนะแนวทางในการนิเทศการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทต่อไป

.

สำหรับกิจกรรมในการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ครั้งนี้ มีการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก์กับความคาดหวังของสพฐในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐปลุกพลังบวก : Leadership & Growth Mindset From Teacher to Supervisor โดยวิทยากรคุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะชี้แจงข้อกำหนดในการเข้ารับการพัฒนา โดยนางอาทิตยาปัญญา ผอศบศและกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

.

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ คือ ศึกษานิเทศก์มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ สามารถนิเทศการศึกษา ให้คำแนะนำและชี้แนะครูผู้สอน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ศึกษานิเทศก์ สามารถขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศก์ มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษานิเทศก์ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา พร้อมชี้แนะแนวทางในการนิเทศการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทต่อไป