พิษณุโลก 2 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน มอบนโยบาย จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนครสรวงสองแคว (ส่วนอาคารบึงราชนก) อบจ.พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 9 เครือข่าย และประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายแสนโฮม สันเพราะ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข ลดภาระครูและบุคลากร ลดภาระนักเรียน ลดภาระสถานศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง และจุดเน้น นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ส่งเสริมการอ่าน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และหลากหลาย ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จากนั้น ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 9 เครือข่าย พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ