สพป.พิษณุโลก 2 MOU สกร.พิษณุโลก เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาพิษณุโลก 2

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอนันต์ คงชุม ผอ.สกร.พิษณุโลก นายสมาน กลมกูล รอง ผอ.สกร.พิษณุโลก นายธนวัฒน์ คงเมือง ผอ.ศกร.อ.วังทอง น.ส.สมญา โพธิ์ทอง รักษาราชการแทน ผอ.ศกร.อ.เนินมะปราง น.ส.ศุภิสรา คุณาวิวัฒน์ รักษาราชการแทน ผอ.ศกร.อ.บางกระทุ่ม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา” โดยมีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา รวมทั้งเด็กที่มิได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2567ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2