สพฐ. จับมือ กรมอนามัย ส่งเสริม “Bright smile together : ยิ้มสวย ไปด้วยกัน”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันทร์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือ “Bright smile together : ยิ้มสวย ไปด้วยกัน” ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

.

กิจกรรม “Bright smile together : ยิ้มสวย ไปด้วยกัน” เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมอนามัยโดยมีการนำกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และมีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ จัดระบบกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองได้ รวมทั้งการจัดการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาพ ตามแนวคิด Active Learning ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนทุกคน ให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี เจริญเติบโต สมวัย