ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ครั้งที่ 6/2567 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1