ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ซึ่งเด็กและเยาวชนในสังกัดสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ระบาดเข้าไปในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยให้โรงเรียนประสานสถานีตำรวจและฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางแผนร่วมออกตรวจบริเวณในและนอกสถานที่ พร้อมให้สถานศึกษาบูรณาการให้องค์ความรู้เท่าทันถึงโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากับนักเรียน ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1