สพป.สิงห์บุรี เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน รุกการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Qucik Win)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล โดยมี นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นที่แพร่หลาย รวมถึงการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวนทั้งสิ้น 100 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพิษณุสรณ์ ยางสูง นักสื่อสารมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายที่ให้ความรู้ ได้ถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์สื่อ การทำอินโฟกราฟิก ด้วยโปรแกรม Canva และการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม CapCut ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ครูผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ได้เรียนรู้ เทคนิค วิธีการ พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสนองแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารในยุคปัจจุบัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิล ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องใหญ่) สพป.สิงห์บุรี