สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมและดำเนินการวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมและดำเนินการวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) โดยนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา (RT, NT และ O-NET) ของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา สะท้อนผลที่เกิดขึ้น รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงาน (Road Map) ในภาพรวมของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา พร้อมกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย