ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ “วาตภัย” และติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสระใคร

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสระใคร ที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ “วาตภัย” ได้แก่ โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โดยได้เยี่ยมห้องเรียนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน พร้อมได้ให้คำแนะนำกับครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ความปลอดภัยของนักเรียน การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน