สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “สถานีแก้หนี้ครู” 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “สถานีแก้หนี้ครู” 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้) เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “สถานีแก้หนี้ครู” 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ สพป.พิษณุโลก เขต 1,สพป.พิษณุโลก เขต 2, สพป.พิษณุโลก เขต 3 ,สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัดให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) เพื่อร่วมหาแนวทางในการหักเงินเดือน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการ และสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนฯ พ.ศ.2551 โดยต้องมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด