สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน – ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

>>>>>>วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน/พบปะ ผู้เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน – ชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำ กิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และ การบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3