สพฐ.ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมนำเสนอผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมจัดงานมหกรรมนำเสนอผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา พร้อมด้วยนางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ผู้แทนทหารเรือพร้อมคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 – 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 6
.
การประชุมการจัดงานมหกรรมนำเสนอผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา “สพฐ. – ราชนาวี ภักดีองค์ราชันย์” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดเตรียมงานดังกล่าวโดยร่วมกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ซึ่งเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีในสังกัดกองทัพเรือเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางดนตรี แสดงศักยภาพ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา อีกทั้งยังเป็นสื่อกลาง
ให้ประชาชนได้เห็นถึงพลังแห่งความจงรักภักดีของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทัพเรือให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการจัดงานมหกรรมนำเสนอ ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา “สพฐ. – ราชนาวี ภักดีองค์ราชันย์”