สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 52 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ขับเคลื่อนกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต) และขับเคลื่อน PISA ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2